Trí tuệ nhân tạo và một số ứng dụng trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

Artificial intelligence and some applications in finance - banking

Các tác giả

  • Vinh Trương Quang Tác giả
  • Khách Võ Lê Phương Tác giả

Từ khóa:

trí tuệ nhân tạo, tài chính - ngân hàng, dữ liệu, artificial intelligence, finance - banking

Tóm tắt

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng đang là một chủ đề mới nổi được nhiều chuyên gia và quản lý tài chính quan tâm. Các đặc điểm chính của trí tuệ nhân tạo bao gồm tính khách quan, có tính khoa học cao, có khả năng trích xuất thông tin từ các nguồn dữ liệu phi cấu trúc và có khả năng tự cải thiện và tự học. Khả năng xử lý dữ liệu tự động của trí thông minh nhân tạo là lợi thế lớn nhất của công nghệ này trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Thống kê lượt tải xuống

Download data is not yet available.

Tiểu sử của Tác giả

  • Vinh Trương Quang

    Trưởng phòng Quan hệ quốc tế - Quan hệ doanh nghiệp và Công tác sinh viên, Trường Đại học KTCN Long An

  • Khách Võ Lê Phương

    Giáo viên Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Hữu Bình và Lê Nguyễn Quỳnh Hương (2022). Chatbot trong lĩnh vực ngân hàng - Thực trạng và xu hướng ứng dụng tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, Số 236 + 237-Tháng 1 & 2.2022, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.

Bannigan, K., & Watson, R. (2009). Reliability and validity in a nutshell. Journal of Clinical Nursing, 18(23), 3237–3243. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2009.02939.

Biswas, S., Carson, B., Chung, V., Singh, S., & Thomas, R. (2020). AI-bank of the future: Can banks meet the AI challenge. New York: McKinsey & Company.

Chen, T., Xu, B., & Chen, C. (2017). Financial Time Series Forecasting with Machine Learning Techniques: A Survey. Journal of Big Data, 4(1), 1-20. doi: 10.1186/s40537-017-0071-9.

Du‐Harpur, X., Watt, F. M., Luscombe, N. M., & Lynch, M. D. (2020). What is AI? Applications of artificial intelligence to dermatology. British Journal of Dermatology, 183(3), 423–430.

Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Ismagilova, E., Aarts, G., Coombs, C., Crick, T., ... & Williams, M. D. (2021). Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. International Journal of Information Management, 57, 101994.

Gómez, G. C., & Heredero, C. (2017). Gestión de las relaciones con el cliente (CRM) y BIG DATA: Una aproximación conceptual y su influencia sobre el valor de los datos aplicados a la estrategia de venta. Dyna, 92(3), 274-279.

Hintze, A. (2016). Understanding the four types of AI, from reactive robots to self-aware beings.

The Conversation, 14.

Leung, C. K. Y., & Zhang, Y. (2017). Risk Evaluation of Peer-to-Peer Lending Platforms with AHP and Machine Learning. Financial Innovation, 3(1), 1-21. doi: 10.1186/s40854-017-0055-4.

Liu, Z., Liu, Y., & Zheng, J. (2017). Customer Service Chatbots: Self-Service or Synonym Service?. Journal of Service Research, 21(2), 207-221. doi: 10.1177/1094670517730409.

Padhi U. (2019). AI in banks: risks and opportunities. Fintech News. Accessed on 07 March 2023. Retrieved from https://www.fintechnews.org/ai-in-banks-risks-and-opportunities.

Ross, G. J., Han, J., & Likhodedov, N. (2017). Deep Learning for Credit Card Fraud Detection. Journal of Financial Crime, 24(2), 235-244. doi: 10.1108/jfc-01-2016-0006.

Verhage J. (2019). A Guide to What's Happening in the Fintech Revolution. Bloomberg. Economic Times. Accessed on 07 March 2023. Retrieved from https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/newsbuzz/a-guide-to-whats-happeningin-the-fintech-revolution/articleshow/71514393.cms?from=mdr.

Wuermeling J. (2018). Artificial intelligence (AI) in finance - six warnings from a central banker. Basel III Monitoring Report, pp. 41- 45.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-05-25

Số

Chuyên mục

Bài báo khoa học

Thể loại

Cách trích dẫn

Trí tuệ nhân tạo và một số ứng dụng trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng: Artificial intelligence and some applications in finance - banking. (2023). TẠP CHÍ KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP, 36, 3-8. http://tcktcn.daihoclongan.edu.vn/index.php/ktcn/article/view/2