Mẫu bài viết

Bài báo cáo khoa học (research article) phải gồm các phần: (1) Tựa bài viết, tên tác giả (hay nhóm tác giả), địa chỉ các tác giả, địa chỉ email của tác giả chịu trách nhiệm chính; (2) tóm tắt bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh; (3) giới thiệu bài viết; (4) vật liệu và phương pháp nghiên cứu; (5) kết quả; (6) thảo luận (có thể kết hợp giữa kết quả và thảo luận); (7) kết luận; (8) lời cảm ơn (nếu có); và (9) tài liệu tham khảo.

Bài tổng quan (review article) phải gồm các phần: (1) Tựa bài viết, tên tác giả (hay nhóm tác giả), địa chỉ các tác giả, địa chỉ email của tác giả chịu trách nhiệm chính; (2) tóm tắt bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh; (3) giới thiệu bài viết; (4) nội dung bài viết; (5) lời cảm ơn (nếu có); (6) tài liệu tham khảo.

Bài thông báo khoa học (short communication article) phải gồm các phần: (1) Tựa bài viết, tên tác giả (hay nhóm tác giả), địa chỉ các tác giả, địa chỉ email của tác giả chịu trách nhiệm chính; (2) tóm tắt bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh; (3) giới thiệu bài viết; (4) kết quả và thảo luận; (5) lời cảm ơn (nếu có); và (6) tài liệu tham khảo.

Độ dài  của bài báo

Độ dài của bài báo cần đảm bảo yêu cầu của một bài báo kỹ thuật tối thiểu 4 trang và tối đa 6 trang.

Định dạng khổ giấy

Bài viết trình bày trên trang khổ A4. Khổ giấy sử dụng tương đường khổ A4 với chiều rộng  210mm và chiều dài 297mm.  Kính thước căn lề (margin) như sau:

  • Căn lề trên = căn lề dưới = 20mm
  • Căn lề trái = 30mm
  • Căn lề phải = 20 mm

Định dạng nội dung

Tất cả các đoạn văn trong bài báo phải được sắp cho lề bằng nhau ở cả lề trái và lề phải (Justify). Đầu mỗi đoạn văn được lùi vào 0.75mm (Intentation). 

Toàn bộ bài báo sử dụng phông chữ Times New Roman.  Các khuyến nghị về kích cỡ phong chữ được trình bày trong Bảng 1.

Bảng 1
Kích thước phông chữ của bài báo

K/th

Định dạng phông chữ (Time New Roman)

Regular

Bold

Italic

10

Tên bảng biểu, tên hình vẽ, các tài liệu tham khảo

 

Thông tin, email tác giả

Một số nội dung thông tin tài liệu tham khảo

11

Tên tác giả

Nội dung các ô trong bảng biểu

Nội dung tóm tắt

Tên của phần Tóm tắt

12

Đề mục level-1 , nội dung đoạn văn

 

Đề mục level-2, và đề mục level-3,

Đơn vị công tác của tác giả

14

Tên bài báo

   

Không sử dụng quá 3 cấp đề mục. Tất cả các đề mục sử dụng phông chữ 12pt. 

  • Đề mục Level-1: Đề mục cấp độ I được định dạng in hoa và sử dụng số đánh La mã, ví dụ: 1. Giới thiệu.  Hai tiêu đề Level – 1 không đánh số là mục “LỜI CẢM ƠN” và “TÀI LIỆU THAM KHẢO”.
  • Đề mục Level-2: Đề mục cấp độ 2 sử dụng định dạng Italic, left-justified và đánh thứ tự A, B, C... in hoa, ví dụ: “3.1. Phông chữ cho toàn bộ bài báo”. 
  • Đề mục Level-3: Đề mục cấp độ 3 sử dụng định dạng Italic, lùi 1.27cm, dưới cấp độ 3 đánh thứ tự theo số A-rập có dấu ngoặc đơn bên phải 1), 2), 3) ... và kết thúc bằng dấu hai chấm “:”.

>> Tải hướng dẫn dạng file .DOCX