Thông tin cho Tác giả

Ban quan tâm đến việc gửi bài đến tạp chí này? Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo About the Journal trang cho các chính sách phần của tạp chí, cũng như Hướng dẫn cho tác giả. Tác giả cần phải register với tạp chí trước khi gửi hoặc, nếu đã đăng ký, có thể chỉ cần log in và bắt đầu quy trình năm bước.