Quy định về xuất bản

Chương I: Những quy định chung

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Văn bảng này quy định về xuất bản trên Tạp chí Kinh tế – Công nghiệp thuộc Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (gọi tắt là DLA).

Đối tượng áp dụng là cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên và học viên, sinh viên trong DLA và các tác giả, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các trường khác bên ngoài DLA.

Điều 2: Tôn chỉ và mục đích

Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp có mã số ISSN 0866-8124 là tạp chí khoa học có mục tiêu thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An; với nhiệm vụ: (i) Ưu tiên phổ biến và trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên, cán bộ, chuyên viên, nhân viên, sinh viên, học viên trong trường và của các tác giả, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài trường; (ii) Góp phần thúc đẩy ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sự phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long; (iii) Xây dựng, nâng cao thương hiệu, uy tín và chất lượng giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

Điều 3: Nội dung xuất bản

Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp công bố các công trình nghiên cứu về các lĩnh vực gồm: Khoa học công nghệ; Kinh tế tài chính; Khoa học xã hội và nhân văn; Giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khác có liên quan.

Điều 4: Đối tượng được đăng bài

1) Giảng viên, cán bộ, chuyên viên, nhân viên, học viên cao học và sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

2) Giảng viên, công chức, viên chức, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của các trường, viện nghiên cứu và các cơ quan, đơn vị ngoài trường.

Điều 5: Xuất bản và phát hành

1) Tạp chí được xuất bản 4 kỳ/năm, ngôn ngữ chủ yếu bằng tiếng Việt. Tạp chí được chia thành 3 lĩnh vực (gọi là phần A, B và C) gồm (i) Phần A: Công nghệ thông tin và Xây dựng; (ii) Phần B: Kinh tế tài chính; (iii) Phần C: Khoa học xã hội nhân văn; Giáo dục và đào tạo.

2) Hình thức của tạp chí là khổ 21 x 29 cm; tổng số trang của mỗi kỳ xuất bản tối đa là 100 trang; số lượng phát hành từ 100 - 500 bản mỗi kỳ và được in tại Công ty TNHH MTV in Kinh Tế, TP.HCM.

3) Kỳ xuất bản của tạp chí theo giấy phép xuất bản được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Mỗi kỳ xuất bản khoảng 12 - 20 bài.

4) Các số xuất bản đặc biệt (chuyên đề) từ các hội nghị, hội thảo khoa học của các đơn vị trong trường phải đăng ký kế hoạch hằng năm và được Hội đồng biên tập tạp chí thông qua. Những số đặc biệt tùy theo lĩnh vực sẽ thay cho số định kỳ phát hành của lĩnh vực đó. Trong một số trường hợp, nếu hội nghị, hội thảo có nguồn kinh phí (thẩm định và xuất bản) thì có thể được xem xét xuất bản số đặc biệt riêng không thay số định kỳ.

5) Nộp lưu chiểu và phát hành: Tạp chí nộp lưu chiểu tại Cục Báo chí; Văn phòng đăng ký ISSN; Bộ Thông tin và Truyền thông; Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia; thư viện Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An.

6) Tạp chí được phát hành trong cả nước và đăng toàn văn các bài báo trên trang thông tin điện tử (https://tcktcn.daihoclongan.edu.vn/) của tạp chí để quý độc giả và các bạn đọc quan tâm có thể truy cập miễn phí tài liệu. Tạp chí bản in được phát tặng một số trường, viện nghiên cứu và các cơ quan khoa học, cơ quan quản lý, cá nhân trong nước có liên quan về chuyên môn và có hợp tác với trường.

Chương II: Tác giả và thể lệ gửi bài

Điều 6: Quyền và trách nhiệm của tác giả gửi bài

1) Tác giả hoặc nhóm nghiên cứu gửi bài trực tuyến qua Google form (https://forms.gle/d2TZA7wJemoRKn8r6) có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về thể lệ đăng bài trên tạp chí, chỉnh sửa và hoàn chỉnh bài viết theo yêu cầu của người thẩm định và Ban biên tập.

2) Thứ tự tên của các tác giả được sắp xếp theo quy định, vị trí tên của tác giả thể hiện tương xứng với vai trò đóng góp đối với công trình công bố trong bài báo. Tác giả gửi bài chịu trách nhiệm về việc sắp xếp thứ tự các tác giả của bài viết và tên của các đồng tác giả.

Điều 7: Thể lệ gửi bài

1) Bài viết của tác giả hoặc nhóm nghiên cứu gửi cho tạp chí được thực hiện trực tuyến (Online) và phải tuân thủ theo quy định được hướng dẫn tại website của tạp chí (https://tcktcn.daihoclongan.edu.vn/bai-viet-tham-khao.html). Nội dung bài viết gửi trực tuyến được soạn thảo bằng tập tin Microsoft Word phiên bản 2010 trở lên.

2) Bài báo khoa học từ 4 - 6 trang (bao gồm cả trích dẫn) và bài thông báo khoa học không quá 5 trang khổ A4, dòng đơn, kiểu chữ (Font) Times New Roman, kích thước 12.

3) Bài viết phải có phần tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 150 - 200 từ; có thêm tựa bài viết với các từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

4) Đầu bài viết ghi rõ họ tên, email, đơn vị công tác để thuận lợi cho việc liên lạc trao đổi thông tin. Ban biên tập không gửi lại tác giả bản thảo và các thông tin có liên quan nếu bài không được chọn xuất bản và sẽ phản hồi qua thư điện tử (email) lý do nếu bài không được duyệt đăng.

5) Bài viết gửi đăng không đảm bảo các quy định về thể lệ thì Ban biên tập có quyền từ chối và phản hồi lại tác giả qua thư điện tử của tác giả đã cung cấp trước đó.

6) Khi bài viết bị từ chối, tác giả không được yêu cầu thay đổi người thẩm định mà có thể giải trình thêm về bài viết. Sau khi nhận giải trình của tác giả, Ban biên tập sẽ quyết định có thẩm định lại hay không và thông báo cho tác giả gửi bài biết.

Điều 8: Điều kiện bài báo được xuất bản trên Tạp chí

1) Bài viết gửi đăng trên tạp chí phải là bài chưa gửi đăng hoặc xuất bản trên các tạp chí hay các hình thức xuất bản chính thức khác; hoặc chỉ gửi cho các tạp chí hay các hình thức xuất bản khác khi có kết luận từ chối bài viết của Ban biên tập.

2) Bài gửi đăng phải có nội dung liên quan đến một trong các lĩnh vực của tạp chí. Bài viết được đánh giá thông qua thẩm định độc lập và chỉ được đăng khi đã được sửa chữa hoàn chỉnh theo góp ý của người phản biện và Ban biên tập sẽ có quyết định cuối cùng về bài được đăng và thời gian đăng.

3) Tạp chí không chịu trách nhiệm về sự trùng lập của bài viết được đăng trong tạp chí với một hay nhiều tạp chí khác. Tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về việc đăng bài trùng lập với tạp chí khác (nếu có).

4) Bài viết sau khi được phản biện, biên tập và định dạng, Ban biên tập sẽ gửi đến tác giả nộp bài và xác định là bài được chấp nhận để đăng trong số gần nhất.

Chương III: Phản biện, thù lao phản biện và lệ phí nộp bài

Điều 9: Quyền hạn, trách nhiệm và vai trò của người phản biện

1) Người phản biện cho bài viết là các nhà khoa học trong và ngoài trường, có cùng chuyên môn hoặc chuyên môn gần với nội dung bài viết, có khả năng đánh giá chất lượng công trình nghiên cứu, có uy tín, có nhiều công trình được công bố.

2) Danh sách thành lập hội đồng phản biện tạp chí do Ban biên tập tổng hợp trình Hiệu trưởng phê duyệt.

3) Căn cứ vào danh sách hội đồng phản biện được Hiệu trưởng phê duyệt, Ban biên tập căn cứ vào lĩnh vực chuyên môn sẽ mời người phản biện. Người phản biện có nhiệm vụ đánh giá nội dung khoa học của bài viết một cách khách quan, trung thực theo quy định của tạp chí và hoàn thành công việc theo đúng thời gian quy định.

4) Người phản biện có quyền gửi ý kiến riêng cho Ban biên tập về nội dung, chất lượng bài viết và các vấn đề khác (nếu cần). Ban biên tập sẽ không công bố tên người phản biện.

5) Thời gian phản biện bài viết được thông báo bằng thư điện tử gửi đến người phản biện.

6) Thù lao phản biện bài viết được chi trả theo quy định của quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

Điều 10: Các bước phản biện

Việc phản biện bài báo gửi đăng gồm các bước sau đây và được thực hiện qua email (tcktcn@daihoclongan.edu.vn) hoặc gửi trực tiếp qua bưu điện, các bước phản biện gồm:

a) Ban biên tập nhận bài viết trực tuyến từ tác giả, tiến hành kiểm tra hình thức của bài viết theo quy định. Ban biên tập tiếp nhận hoặc từ chối bài viết (có nêu lý do) và gửi email thông báo đến tác giả.
b) Bài đạt yêu cầu ở bước 1 sẽ được Ban biên tập gửi đến người phản biện cho bài viết.
c) Sau khi nhận được ý kiến của người phản biện thông qua phiếu thẩm định, Ban biên tập sẽ thông báo kết quả phản biện cho tác giả. Căn cứ vào kết quả phản biện, tác giả chỉnh sửa lại theo góp ý của cán bộ phản biện sau đó gửi lại cho Ban biên tập và đóng lệ phí thẩm định bài báo.
d) Ban biên tập sẽ thống kê các bài báo được chấp nhận và chờ xuất bản. Thời gian xuất bản bài báo tùy vào số lượng bài nộp của Tạp chí, mức độ ưu tiên của bài viết do Ban biên tập quyết định.
e) In ấn, phát hành và công bố trên website bài báo chính thức được xuất bản.
Điều 11: Lệ phí thẩm định bài báo

Lệ phí thẩm định bài báo là 1000.000 đồng/bài (một triệu đồng một bài), tác giả chuyển khoản vào tài khoản số: 68010000189757 - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An – Ngân hàng BIDV Chi nhánh Long An.

Ghi rõ nội dung: Lệ phí thẩm định bài báo khoa học.

Chương IV: Quy trình tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài báo

Chương V: Hướng dẫn chi tiết cách trình bày bài viết khoa học đăng trên tạp chí Kinh tế - Công nghiệp

Điều 12: Hướng dẫn viết bài và trích dẫn

Định dạng văn bản, mẫu bài viết tác giả tham khảo tại đây:

Tài liệu tham khảo: Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo chuẩn APA. Dẫn nguồn được xếp riêng theo từng ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

Các tài liệu trích dẫn bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật,…

Đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu.

Các thông tin chỉ nêu các tài liệu được trích dẫn trong bài báo và ghi theo thứ tự như sau:

A. Sách

Cú pháp: Họ tên tác giả  (năm). Tên sách. Lần xuất bản (Edition). Nơi xuất bản: Nhà xuất bản.

Ví dụ:

Nguyễn Đình Thọ (2011). Phương pháp nghiên cứu trong quản trị kinh doanh. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động Xã hội.

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2011). Research methods for business students. New Jersey: Pearson Education.

B. Sách dịch

Cú pháp: Họ tên tác giả  (năm). Tên sách. (tên người dịch dịch). Lần xuất bản (Edition).  Nơi xuất bản: Nhà xuất bản.

Ví dụ:

Sterner, T. (2002). Công cụ chính sách cho quản lý tài nguyên môi trường. (Đặng Minh Phương dịch). TPHCM: Nhà xuất bản Tổng hợp.

C. Tạp chí

Cú pháp: Họ tên tác giả  (năm). Tên bài báo. Tên tạp chí. Tập (số).Trang.

Ví dụ:

Trần Thanh Phong, Nguyễn Thanh Bình và Lê Anh Tuấn (2018). Tác động của văn hóa tổ chức. Tạp chí Kinh tế và Dự báo: Trang 5-10.

Hoang Thi Phuong Thao & Hoang Trong (2010). Measuring consumer based brand equity of banking services. Economic Development Review. No.194: pp 27-36.

Hội thảo, hội nghị, kỷ yếu
Cú pháp: Họ tên tác giả (năm). Tên bài báo. Tên hội thảo, hội nghị, kỷ yếu. Thời gian hội nghị. Địa điểm hội nghị. Nhà xuất bản. Nơi xuất bản. Trang bài báo.

Ví dụ:

Huỳnh Thanh Tài, Nguyễn Hữu Hoà, Huỳnh Minh Trí và Nguyễn Thái Nghe (2016). Giải pháp tích hợp xử lý ngữ nghĩa vào hệ thống gợi ý. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin (FAIR’9). Ngày 04 - 05/8/2016. Thành phố Cần Thơ. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội, 159-164.

E. Tạp chí hoặc nguồn dữ liệu tham khảo từ website

Cú pháp: Họ tên tác giả  (năm). Tên bài báo. Tên tạp chí. Tập (số). Trang. Ngày truy cập. Từ cơ sở dữ liệu XYZ.

Ví dụ:

Võ Văn Tuấn, Lê Cảnh Dũng và Nguyễn Thị Kim Thoa (2020). Đánh giá hiệu quả các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa thơm đặc sản ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học, số 5(56), 269-277. Truy cập ngày 20/02/2021. [Nguồn] https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/nam-2020/loaichuyensan-2/xuatban-1962/chuyensan-253.html

Helpman, E., Luthans, F., & Krugman, P. (2005). Development Geography. MIT, 3(6), 23-29. [from] https://www.amazon.com/Luthans-Organizational-Behavior-Twelfth-12th/dp/B008OKLE6C  accessed 02 January, 2016.

F. Luận văn, Luận án

Cú pháp: Họ tên tác giả (năm). Tên luận văn (tên luận án). Luận văn Thạc sĩ (Luận án Tiến sĩ). Nơi bảo vệ.

Ví dụ:

Nguyễn Minh Anh (2016). Giá trị tâm lý xã hội du lịch. Luận văn Thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế TPHCM.

G.Văn bản pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành

Cú pháp: Tên cơ quan ban hành  (năm). Tên văn bản.

Ví dụ:

Quốc hội (2017). Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Quốc hội (2020). Luật đầu tư Số 61/2020/QH14.

Chương VI: Điều khoản thi hành

Điều 13: Điều khoản thi hành

1) Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2021. Các quy định trước đây trái với quy định này đều không còn giá trị.

2) Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện những điều chưa hợp lý, Ban biên tập Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp sẽ tham mưu, đề xuất trình Hiệu trưởng điều chỉnh cho phù hợp.