Hội đồng biên tập

Hội đồng biên tập Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-DLA ngày 10/5/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác Nhiệm vụ
1 PGS.TS. Lê Đình Tuấn Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 TS. Lê Thị Kim Yến Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng
3 NB. Lê Anh Dũng Phó Trưởng phòng KHCN Phó Chủ tịch Hội đồng
4 TS. Đỗ Quốc Dũng Phó Trưởng phòng KHCN Thư ký Hội đồng
5 PGS.TS. Đặng Thị Phương Phi Phó Hiệu trưởng Thành viên
6 TS. Đoàn Thị Hồng Phó Hiệu trưởng Thành viên
7 ThS. Huỳnh Văn Xê Phó Hiệu trưởng Thành viên
8 GS.TS. Trương Quang Vinh Trưởng Phòng QHQT-QHDN & CTSV Thành viên
9 GS.TS. Nguyễn Văn Hải Giảng viên Khoa KHXH & NNQT Thành viên
10 TS. Nguyễn Kim Chung Trưởng Khoa Kế toán Thành viên
11 TS. Lê Đình Kỳ Trưởng Khoa Công nghệ Thành viên
12 TS. Phạm Xuân Thành Phó Trưởng Phòng SĐH & LKĐT Thành viên
13 TS. Nguyễn Thị Bảo Châu Trưởng phòng TCHC & TH Thành viên
14 TS. Nguyễn Phúc Diên Ngọc Trưởng Khoa KHXH & NNQT Thành viên
15 TS. Võ Đăng Khoa Phó Trưởng Khoa KT & KDQT Thành viên
16 TS. Nguyễn Văn Toàn Phó Trưởng Phòng ĐBCL Thành viên
17 TS. Dương Ngọc Duyên Giảng viên Khoa KT & KDQT Thành viên
18 TS. Trà Thanh Phương Giảng viên Khoa CN Thành viên
19 ThS. Lâm Thị Hồng Phó Trưởng Khoa KT & KDQT Thành viên
20 ThS. Lê Thùy Duyên Giảng viên Khoa CN Thành viên
21 ThS. Ngô Văn Linh Giảng viên Khoa CN Thành viên
22 ThS. Trần Thanh Hùng Giảng viên Khoa KHXH & NNQT Thành viên