Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

Some solutions to increase quality And efficient human resources management At Long An University of Economics and Industry

Các tác giả

  • Thu Nguyễn Thị Lệ Phòng Tổ chức - Hành chính & Tổng hợp Tác giả
  • Cương Trần Thị Phòng Tổ chức - Hành chính & Tổng hợp Tác giả

Từ khóa:

quản trị nguồn nhân lực, giải pháp, human resource management, solution

Tóm tắt

Bài báo đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề trong quản trị nguồn nhân lực của trường, bao gồm: Xây dựng và triển khai chiến lược quản trị nguồn nhân lực rõ ràng để đồng bộ hóa các bộ phận và tăng sự tham gia của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên trong các hoạt động của Trường. Nâng cao chính sách và phúc lợi bằng cách tham khảo ý kiến của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và đáp ứng các nhu cầu, mong muốn của họ. Cải thiện công tác tuyển dụng bằng cách đào tạo, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm cho Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên tuyển dụng; sử dụng công nghệ thông tin để tăng tính hiệu quả và giảm thời gian tuyển dụng. Đầu tư đầy đủ vào đào tạo và phát triển để nâng cao năng lực và tạo động lực làm việc; cải thiện môi trường làm việc để thu hút và giữ chân của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên.

Thống kê lượt tải xuống

Download data is not yet available.

Tài liệu tham khảo

Trường Đại học Kinh tế Công Nghiệp Long An (2023). Báo cáo liên quan đến công tác nhân sự của trường trong 5 năm.

Trường Đại học Kinh tế Công Nghiệp Long An (2022). Báo cáo khảo sát về môi trường làm việc.

Trần Kim Dung (2018). Quản trị nguồn nhân lực. Nhà xuất bản Tài chính.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-05-18

Số

Chuyên mục

Bài báo khoa học

Thể loại

Cách trích dẫn

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An: Some solutions to increase quality And efficient human resources management At Long An University of Economics and Industry. (2023). TẠP CHÍ KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP, 36, 14-19. http://tcktcn.daihoclongan.edu.vn/index.php/ktcn/article/view/7