Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi phát hành tiền kỹ thuật số

Opportunities and challenges for Vietnam when developing digital currency

Các tác giả

  • Hồng Đoàn Thị Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Tác giả
  • Hồng Lâm Thị Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Tác giả

Từ khóa:

tiền kỹ thuật số, ngân hàng nhà nước, digital money, state bank

Tóm tắt

Trong bài viết này, tác giả đã tiến hành nghiên cứu về đồng tiền kỹ thuật số bao gồm tiền do tư nhân phát hành và tiền do ngân hàng nhà nước của các quốc gia phát hành. Qua việc phân tích kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong việc phát hành tiền kỹ thuật, cách ứng xử của các nước trước các đồng tiền kỹ thuật số tư nhân và những văn bản quy định của Việt Nam trong việc quản lý tiền kỹ thuật số, tác giả đã phân tích những cơ hội, thách thức khi Việt Nam phát hành tiền kỹ thuật số. Nhận định việc phát triển tiền kỹ thuật số sẽ là xu hướng tất yếu trong tương lai nên tác giả đề xuất những giải pháp nhằm phát triển tiền kỹ thuật số tại Việt Nam.

Thống kê lượt tải xuống

Download data is not yet available.

Tài liệu tham khảo

Nguyễn, T. N. T., & Đoàn, N. H. (2021). Nghiên cứu về sự phát triển của kỹ thuật tiền điện tử trong 20 năm trở lại đây.

Chí, T. L. Đ., Tài, T. T. T., & Đông, T. N. T. (2021). Tiền tệ kỹ thuật số và hệ thống tiền tệ toàn cầu thế hệ mới. In Kinh tế Việt Nam trên con đường chuyển đổi số. Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

Hoành, T. T, Thúy & Anh, V. T. H (2022). Tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương: Kinh nghiệm thế giới và bài học đối với Việt Nam. Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh.

Sơn, T. H., Lý, H. T. N., Tín, H. H., & Vân, N. T. H. Ảnh hưởng của việc phát hành nhân dân tệ số: một số nhận định ban đầu.

Việt, H. T & Hoàng, N. X (2021). Khái quát về tiền kỹ thuật số do NHTW một số quốc gia phát hành và khuyến nghị về việc tiếp cận tiền kỹ thuật số tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Kiểm sát, Số Chuyên đề 01-2021.

IMF (2016). Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, IMF Staff Discussion.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-05-31

Số

Chuyên mục

Bài báo khoa học

Thể loại

Cách trích dẫn

Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi phát hành tiền kỹ thuật số: Opportunities and challenges for Vietnam when developing digital currency. (2023). TẠP CHÍ KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP, 36, 9-13. http://tcktcn.daihoclongan.edu.vn/index.php/ktcn/article/view/6