Giới thiệu về Tạp chí

Chào mừng đến với Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp, ISSN 0866-8124. Là tạp chí được phản biện kín hai chiều, xuất bản các công trình nghiên cứu chất lượng được chia thành 3 lĩnh vực gồm:

     (i) Công nghệ thông tin và Xây dựng;

     (ii) Kinh tế tài chính;

     (iii) Khoa học xã hội nhân văn; Giáo dục và đào tạo.

Số hiện tại

Số 36 (2023): Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp
Xem Tất cả Các số